آثاراسماعـیل خویی

دفترهای شعرنوشته هاترجمه هاکارنامهگزيده ی آثار صدای شاعر


 

تاریخ نشر، ناشر، محل نشر

نام کتاب

 
 

 ۱۳۳۵ ، نادری، مشهد

 بی‌تاب

۱

 

۱۳۴۶، توس‌، نهران: چ‌۴، ۱۳۵۷، جيبی، تهران

برخنگ راهوار زمين

۲
  ۱۳۴۹، رز، تهران: چ‌۳، ۱۳۵۷، جيبی، تهران بربام گردباد ۳
  ۱۳۴۹، زر، تهران: چ‌۳، ۱۳۵۷‌، جيلی، تهران زان رهروان دريا ۴
  ۱۳۴۹، رز، تهران: چ‌۳، ۱۳۵۷، جيبی، تهران  از صدای سخن عشق ۵
  ۱۳۵۰، رز، تهران: چ‌۲، ۱۳۵۷، جاويدان، تهران فراتر از شب اكنونيان ۶
  ۱۳۵۲، رز، تهران: چ‌۲، ۱۳۵۷، جيبی، تهران بر ساحل نشستن و هستن ۷
  ۱۳۵۷، جيبی، تهران ما بودگان ۸
  ۱۳۶۳، شما، لندن،چ۲ كابوس‌ خونسرشته‌ی بيداران ۹
  ۱۳۶۳، شما، لندن در نابهنگام ۱۰
  ۱۳۶۳، شما، لندن  زيرا زمين زمين است ۱۱
  ۱۳۶۷، كانون فرهنگی نيما، لس‌آنجلس‌؛ چ۲، ۱۳۶۷، پيام، لندن در خوابی از هماره‌ی هيچ ۱۲
  ۱۳۷۰، لندن، چ ۳  ، ۱۳۷۸، شرکت کتاب ، لس آنجلس گزاره‌ی هـزاره ۱۳
  ۱۳۷۰، گستره، فرانكفورت از فراز و فرود جان و جهان ۱۴
  ۱۳۷۲، لندن نگاه های پريشان به نظم ۱۵
  ۱۳۷۳،ارس‌، لندن، چ ۳  ، ۱۳۷۸، شرکت کتاب ، لس آنجلس يك تكه ام آسمان آبی بفرست ۱۶
  ۱۳۷۶، نشر ويژه‌ی شعر، لندن، چ ۳  ، ۱۳۷۸، شرکت کتاب، لس آنجلس غزلقصيده‌ی آغوش‌ عشق و چهره‌ی زيبای مرگ ۱۷
  ۱۳۷۶، نشركتاب ، لس‌آنجلس‌، چ ۲، ۱۳۷۸، نشر کتاب، لس آنجلس از ميهن آن‌چه در چمدان دارم ۱۸
  ۱۳۷۷ ، افرا، تورنتو غزلقصيده‌ی "‌من‌"‌های من ۱۹
  ۱۳۷۸، نشر هومن ، لس‌آنجلس غزلقصيده‌ی آغوش‌ عشق و چهره‌ی زيبای مرگ و غزلقصيده‌ی "‌من‌"‌های من (چاپ دوم در يك دفتر‌) *
  ۱۳۷۸، نشر هومن ، لس‌آنجلس نهنگ در صحرا (بيستمين دفتر شعر) ۲۰
  انتشارات‌گردون‌، ۱۳۸۷، آ لمان، چ ۲، ۱۳۷۸، نشر کتاب، لس آنجلس پژواك جانسرود دلآئينگان ۲۱
  ۱۳۷۸، نشر هومن ، لندن ، چ ۲، ۱۳۷۸، نشر کتاب، لس آنجلس شاعر خلقم ، دهن ميهنم( كهن سروده ها) ۲۲
  ۱۳۷۹، آرش استکهلم جهان ديگری می آفرينم ۲۳
  ۱۳۷۹، يوتاچ ، آستين عشق اين خردِ برتر ۲۴
  ۱۳۷۹، يوتاچ ، آستين تا انفجار گريه ۲۵
    Omega Publication, Atlanta ,2002 Voice of Exile ۲۶
  ۱۳۸۲، بنياد اسماعيل خويی، آتلانتا مجموعه ی جهار دفتر (کيهان درد ، سنگ بر يخ ، ازبام آه ، جانانه ی شعر و جان زيبايی) در يک کتاب ۲۷
  ۱۳۸۳، بنیاد اسماعیل خویی، آتلانتا کشتار ۶۷، به بانگ بلند ۲۸
       
   

        

 
 

بالای صفحه