آثاراسماعـیل خویی

دفترهای شعرنوشته هاترجمه هاکارنامهگزيده ی آثار صدای شاعر


 

تاریخ نشر، ناشر، محل نشر

نام کتاب

 
       
  ۱۳۴۷، توس‌، تهران؛ چ۴، جيبی، تهران حافظ (ويراسته‌ی دوكتاب از دكترمحمودهومن) ۱
  ۱۳۵۰، سپهر، تهران؛ چ۲، ۱۳۵۷، جاويدان، تهران جدال‌بامدعـی ۲
  ۱۳۵۰، سپهر، تهران از شعرگفتن ۳
  ۱۳۵۵، امير كبير، تهران، چ۲، امير كبير، تهران. شعر چيست؟ (بحثی ‌با دكتر محمود هومن) ۴
  ۱۳۵۶، سپهر، تهران؛ چ۲، ۱۳۵۷، جيبی، تهران آزادی، حق و عدالت ( ‌مناظره با دكتراحسان نراقی ‌) ۵
  ۱۳۳۵۷، جيبی، تهران شناختنامه ی اردشير محصص ۶