آثاراسماعـیل خویی

دفترهای شعرنوشته هاترجمه هاکارنامهگزيده ی آثار صدای شاعر


 

تاریخ نشر، ناشر، محل نشر

نام کتاب

 
       
  ۱۳۵۰، رز، تهران؛ چ۳، ۱۳۵۷، اميركبير، تهران در پوست شير، از: شون اوكيسی ۱
  ۱۳۵۲، زمان، تهران چنين گفت زرتشت‌، از: نيچــه، كتاب اول ( با داريوش‌ آشوری) ۲