آثاراسماعـیل خویی

دفترهای شعرنوشته هاترجمه هاکارنامهگزيده ی آثار صدای شاعر


 

تاریخ نشر، ناشر، محل نشر

نام کتاب

 
       
  ۱۳۷۰، باران، استكهلم كارنامه ی، اسماعيل خويی، شعر، كتاب نخست ۱
  ۱۳۷۵ ، باران ، استكهلم كارنامه‌ ی اسماعيل خويی‌، شعر، كتاب دوم ۲
    آماده ی چاپ كارنامه‌ ی اسماعيل خويی‌، شعر، كتاب سوم ۳
  ۱۳۸۲، بنياد خويی، آتلانتا کارنامه ی اسماعيل خويی، شعر، کتاب چهارم ۴
  ۱۳۸۲، بنياد خويی، آتلانتا کارنامه ی اسماعيل خويی، شعر، کتاب پنجم ۵