آثاراسماعـیل خویی

دفترهای شعرنوشته هاترجمه هاکارنامهگزيده ی آثار صدای شاعر


 

تاریخ نشر،  محل نشر

نام

 
       
  ۱۳۶۶، واشنگتن دی سی در اوج خسته شدن ، نوار،  با موسيقی شهريار صالح ۱
    شعر خوانی در برلين ، دو نوار ۲
    شعر خوانی در لس آنجلس ، دو نوار ۳
   ۱۳۷۹، لس آنجلس آماده می شوم، سی دی ۴
  ۱۳۷۹، لس آنجلس بيدرکجا ، سی دی ۵
  ۱۳۸۰، آتلانتا گزاره ی هزاره ،  سی دی ۶
  ۱۳۸۰، آتلانتا نوروزانه ، سی دی ۷
 

۱۳۸۲، واشینگتن دی سی

به من سپار نگاهت را، سی دی، با موسیقی ی کاوه ادیب ۸